Мали Витез 3

ВИТЕЗОВИ ЧАСОПИСИ ЗА ЦЕЛУ РАЗРЕДНУ НАСТАВУ

Издавачка кућа „ВИТЕЗ“ већ XX годину издаје помоћну наставну литературу, часописе за све млађе разреде основне школе.
Стручни уреднички тим је присутан у васпитно-образовном систему кроз сарадњу са школама, наставницима, децом и родитељима и упућен је у програмске захтеве, иновације и напредак.

У потпуности је у складу са Новим насравним програмом
, са допунама и изменама програмских оквира и подстиче децу на стваралачки рад, а настави нуди креативан материјал који се може применити у складу са њеним потребама и проценама.

Креативно-тематски садржај часописа намењеног деци „Мали Витез“ за I, II, III и IV разред, помоћи ће у лакшем планирању и остваривању  пројектне наставе и учења, јер има много занимљивих предлога и материјала који се могу одлично искористити за ту активност и допринети  континуираном интелектуалном, социјалном, емоционалном, моралном и физичком развоју деце у складу са узрастом, развојним потребама,  њиховим способностима и интересовањима.

Такође, мноштво занимљивих идеја, текстова, задатака за учење кроз игру,стрипова, ребуса, бројалица и осталог материјала, омогућава да  часопис „Витез“, доприноси лакшем повезивању стандарда са исходима и постављање прописаних исхода учења за сваку школску годину, што упућује на директну повезаност са међу предметним корелацијама и компетенцијама, а то су управо кључне новине Новог  наставног програма.

На тај начин развијају се међупредметне компетенције за потрбе савремене науке и технологије, деца се оспособљавају за активно учешће у  савременом друштву које је у сталном прогресу и променама, а наставницима помаже у планирању и организацији наставе нудећи бројне  креативне предлоге од којих ће они моћи да изаберу шта и колико им одговара.

Подстицање ученика на читање у наставцима, активно истраживање природе, друштва, света око нас, лексичких и нумеричких законитости и  занимљивости, које је у Витезовим часописима континуирано заступљено, упутиће их на начин примерен узрасту, интересовањима и  способностима у разумевање предметних и међупредметних корелација и компетенција и увести у активно, целоживотно учење што је потреба  савременог друштва, науке и технологије и што је примерена подршка и добробит свеобухватном развоју ученика.

Доктор педагошких наука,
Вукица Јовић