Витез за све узрасте

ВИТЕЗОВИ ЧАСОПИСИ ЗА ЦЕЛУ РАЗРЕДНУ НАСТАВУ

Издавачка кућа „ВИТЕЗ“ већ XX годину издаје помоћну наставну литературу, часописе за све млађе разреде основне школе.
Стручни уреднички тим је присутан у васпитно-образовном систему кроз сарадњу са школама, наставницима, децом и родитељима и упућен је у програмске захтеве, иновације и напредак.

У потпуности је у складу са Новим насравним програмом
, са допунама и изменама програмских оквира и подстиче децу на стваралачки рад, а настави нуди креативан материјал који се може применити у складу са њеним потребама и проценама.

Креативно-тематски садржај часописа намењеног деци „Мали Витез“ за I, II, III и IV разред, помоћи ће у лакшем планирању и остваривању  пројектне наставе и учења, јер има много занимљивих предлога и материјала који се могу одлично искористити за ту активност и допринети  континуираном интелектуалном, социјалном, емоционалном, моралном и физичком развоју деце у складу са узрастом, развојним потребама,  њиховим способностима и интересовањима.

Такође, мноштво занимљивих идеја, текстова, задатака за учење кроз игру,стрипова, ребуса, бројалица и осталог материјала, омогућава да  часопис „Витез“, доприноси лакшем повезивању стандарда са исходима и постављање прописаних исхода учења за сваку школску годину, што упућује на директну повезаност са међу предметним корелацијама и компетенцијама, а то су управо кључне новине Новог  наставног програма.

На тај начин развијају се међупредметне компетенције за потрбе савремене науке и технологије, деца се оспособљавају за активно учешће у  савременом друштву које је у сталном прогресу и променама, а наставницима помаже у планирању и организацији наставе нудећи бројне  креативне предлоге од којих ће они моћи да изаберу шта и колико им одговара.

Подстицање ученика на читање у наставцима, активно истраживање природе, друштва, света око нас, лексичких и нумеричких законитости и  занимљивости, које је у Витезовим часописима континуирано заступљено, упутиће их на начин примерен узрасту, интересовањима и  способностима у разумевање предметних и међупредметних корелација и компетенција и увести у активно, целоживотно учење што је потреба  савременог друштва, науке и технологије и што је примерена подршка и добробит свеобухватном развоју ученика.

Доктор педагошких наука,
Вукица Јовић