skip to Main Content
Контакт: ndpp.vitez@gmail.com Телефони: 011/226-13- 57 064/21-99- 825 064/181-86-35
01_MV1_septembar_2018_.indd

Посебна пажња је посвећена поштовању закона и подзакона који се тичу основног образовања и
васпитања, као што је Закон о основама система образовања и васпитања и о Закону о основној
школи. Тако се приликом израде радне свеске водило рачуна да наставно средство буде усклађено
са програмом за српски језик за трећи разред основне школе.

На почетку збирке имамо три „теста“ за обнављање наученог градива у другом разреду. Постоје
и задаци „за посебно заинтересоване“ који подразумевају да ученици посебним логичким и
самостално истраживачким активностима долазе до решења, тј.одговора на питање.
Комбинована форма задатака се у пракси показала као изузетно добар метод испитивања због тога
што се ученици наводе на читање и решавање свих задатака који су постављени (и лакших и
тешких), а не даје им се условни простор за решавање само лакших, који су обично дати на
почетку, па да од решавања тежих одустану и задовоље се минималном оценом на тесту. Изразите,
упадљиве илустрације су још једна позитивна страна ових радних свезака зато што подстичу
чулну имагинацију код ученика. Остављају јак утисак и блиско су повезане са садржином задатка те
омогућавају ученицима лако памћење и повезивање слике са текстом. На основу корелације са
другим предметима, у примерима задатака имамо садржинску повезаност са осталим предметима.
Квизови знања су такође једна од новина, и пожељни су због развоја логичког
размишљања код ученика. Питања су прожета загонеткама, питалицама, брзалицама и народним
пословицама, причама у сликама, укрштеницама, ребусима, што још више подстиче интересовање
и занимљивије, успешније и лакше учење кроз игру и забаву. Додатни материјал за учитеље су нови
контролни листови који прате садржај радних свезака и одлични су за провере стеченог знања
ученика.
Садржај радне свеске прилагођен је свим ученицима.

Овде можете погледати неке странице збирке:
Српски  3 разред.

Back To Top