skip to Main Content
Контакт: ndpp.vitez@gmail.com Телефони: 011/226-13- 57 064/21-99- 825 064/181-86-35
matematika II razred 2017.indd

Збирка задатака „Математика 2“ је конципирана тако да покрива школско градиво из
математике за други разред основне школе и првенствено је намењена обнављању наставних
садржаја, њиховим применама на практичне проблемске ситуације, бољем разумевању самих
појмова, као и самоевалуацији ученика.
У оквиру лекције задаци су поређани тако да представљају тест нивоа снаге, односно, редослед
задатака је одређен њиховом тежином.
Сами задаци су занимљиви и подстичу ученике на размишљање о односима између предмета,
њиховим заједничким особинама и разликама, јединицама мере дужи и времена и имају циљ да
ученици утврде сабирање и одузимање бројева прве стотине, да усвоје множење и дељење
бројева прве стотине, да разумеју шта је део целине, карактеристике правоугаоника и квадрата,
као и да схвате појам непознате и да решавају одговарајуће једначине. Уз сваки задатак
предвиђен је и простор за рад и уписивање самог решења.
На почетку лекције су задаци чији је циљ да ученици усвоје одговарајуће појмове и провере
школско градиво, затим следе мало сложенији задаци који подразумевају креативност и критичко
размишљање, а на крају су задаци у којима често треба повезати више наставних садржаја и
захтевају активан когнитиван процес.

Задаци су обележени симболима који указују да ли се задатак ради самостално, у пару, у групи
или је то Витешки занимљив задатак. При томе, највише има задатака за рад у пару, што се за
учење и разумевање математике показује као најделотворније. На тај начин задовољени су сви
стандарди савремене наставе и ученицима је пружена прилика да прођу кроз све нивое
постигнућа, од основног до напредног, који се остварује кроз витешке задатке.

Уз збрирку постоје и нови контролни тестови. Решења задатака у збирци нису урађена, због сугестије учитеља да ученици често преписују та решења уместо да задатке раде самосталано.

Овде можете погледати неке странице збирке:
Математика 2. разред.

Back To Top