skip to Main Content
Контакт: ndpp.vitez@gmail.com Телефони: 011/226-13- 57 064/21-99- 825 064/181-86-35
svet oko nas 2 naslovna

Збирка задатака за наставни предмет Свет око нас за други разред основне школе представља
збирку задатака радног карактера подељену на шест тематских целина: Жива природа, Нежива
природа, Веза живе и неживе природе, Где човек живи, Људска делатност и Кретање у простору и
времену.
Садржај је представљен тако да задацима објективног типа (задаци  у облику питања,
допуњавања, алтернативни задаци, вишеструког избора кратких и дужих одговора, задаци
исправних комбинација, допуњавања, повезивања и спајања, задаци модификованог
алтернативног избора као недовршене тврдње или искази формулисани у виду закључка, задаци
исправљања, задаци вишеструког избора у облику питања и задаци асоцијација и аналогије),
подстиче ученике да самостално, у групи или пару, откривају и истражују свет око себе и своје
место у њему. На тај начин остварује се и циљ наставног предмета Свет око нас, а то је да ученици
упознају себе, своје окружење и развију способност за одговоран живот у свом природном и
друштвеном окружењу.
Ученици се подстичу на формирање елементарних научних појмова из природних и
друштвених наука, подстичу се и дечја интересовања, у вези са појавама, процесима и
ситуацијама у окружењу, развијање истраживачких активности, уочавање
узрочно-последичних веза, слободно исказивањe својих запажања и предвиђања и самостално
решавање једноставних проблемских задатака и ситуација, развијање основних појмова о
непосредном природном и друштвеном окружењу ученика, развијање способности запажања,
уочавања и повезивања.
Посебним знацима обележени су задаци за рад у пару, групни рад и задаци за посебно
заинтересоване ученике.
У оквиру сваке наставне теме, заступљени су задаци према нивоима сложености, односно
према ономе шта ученици могу и шта знају да ураде на основном, средњем и напредном нивоу.
Уз Збирку задатака за наставни предмет Свет око нас за други разред основне школе приложени
су и нови контролни задаци који учитељима могу послужити за проверу наученог, али и за вежбање
или понављање, све у складу са тим на који начин и како учитељ организује наставни процес у
свом одељењу.

Овде можете погледати неке странице збирке:
Свет око нас 2 разред.

Back To Top