skip to Main Content
Контакт: ndpp.vitez@gmail.com Телефони: 011/226-13- 57 064/21-99- 825 064/181-86-35
Svet oko nas 1 naslovna

Збирка задатака за наставни предмет Свет око нас за први разред основне школе представља
збирку задатака радног карактера подељену на пет тематских целина (Ја и други, Жива и нежива
природа, Веза живе и неживе природе, Оријентација у простору и времену и Култура живњеља).
Конципирана је тако да ученици могу да вежбају усвојена знања, понављају наставно градиво и
проверавају своја постигнућа. Садржај је представљен тако да задацима вишеструког избора
кратких и дужих одговора, допуњавања, повезивања и спајања, подстиче ученике да самостално,
у групи или пару, откривају и истражују свет око себе и своје место у њему. На тај начин остварује
се и циљ наставног предмета Свет око нас, а то је да ученици упознају себе, своје окружење и
развију способност за одговоран живот у свом природном и друштвеном окружењу.
Задаци су састављени тако да подстичу природну дечју радозналост за појаве у природи и у
окружењу. Такође, подстичу дечја интересовања и способности за упознавање појава кроз
активне истраживачке делатности.
Задаци су дати тако да сваки ученик може да напредује у складу са својим способностима и
интересовањима, јер омогућавају избор различитих активности и садржаја.
Посебним знацима обележени су задаци за рад у пару, групни рад и задаци за посебно
заинтересоване ученике.
У оквиру сваке наставне теме и уже наставне целине, заступљени су задаци према нивоима
сложености, односно према ономе шта ученици могу и шта знају да ураде на основном, средњем
и напредном нивоу.
Збирка задатака за наставни предмет Свет око нас за први разред основне школе богата је
квалитетним и занимљивим илустрацијама.
Уз Збирку задатака за наставни предмет Свет око нас за први разред основне школе приложени
су и контролни задаци који учитељима могу послужити за проверу наученог, али и за вежбање
или понављање, све у складу са тим на који начин и како учитељ организује наставни процес у
свом одељењу. Бодовани задаци на контролним тестовима и бодна листа са описним оценама,
(ученици првог разреда основне школе оцењују се описно на основу Закона о основама система
образовања и васпитања) могу бити један од много начина на које учитељ може да сагледа
описну оцену у оквиру овог наставног предмета. Понуђени нови контролни задаци само су један вид
које учитељ може да примени у аналитичком процењивању ангажовања и постигнућа ученика,
како би им дао мотив и препоруку за даљи рад.

Овде можете погледати неке странице збирке:
Свет око нас 1 разред.

Back To Top