skip to Main Content
Контакт: ndpp.vitez@gmail.com Телефони: 011/226-13- 57 064/21-99- 825 064/181-86-35
priroda i drustvo 4 naslovna

Збирка задатака за наставни предмет Природа и друштво за IV разред
основне школе представља збирку задатака радног карактера подељену на
пет тематских целина (Моја домовина део света, Сусрет с природом,
Истражујемо природне појаве, Рад, енергија, производња и потрошња и
Прошлост твоје домовине Србије).
Збирка задатака за наставни предмет Природа и друштво за IV разред
основне школе својим садржајем доприноси и подстиче остваривање
задатака наставног плана и програма из предмета Природа и друштво за IV
разред основне школе.
Активним стваралачким и истраживачким приступом код ученика се
развијају основни научни појмови из природних и друштвених наука.
Задаци су дати тако да сваки ученик може да напредује у складу са својим
способностима и интересовањима, јер омогућавају избор различитих
активности и садржаја. Посебним знацима обележени су задаци за рад у пару,
групни рад и задаци за посебно заинтересоване ученике.
У оквиру сваке наставне теме и уже наставне целине, заступљени су задаци
према нивоима сложености, односно према ономе шта ученици могу и шта
знају да ураде на основном, средњем и напредном нивоу, што одговара
стандардима у образовању. 1 Нивои постигнућа одређени су према
стандардима које је прописао Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања. 2
Богата је квалитетним и занимљивим илустрацијама
Издавач и аутор су уз Збирку задатака за наставни предмет Природа и
друштво за IV разред основне школе приложили и нове контролне задатке који
учитељима могу послужити за проверу наученог, али и за вежбање или
понављање.

Овде можете погледати неке странице збирке:
Природа и друштво 4 разред.

Back To Top