skip to Main Content
Контакт: ndpp.vitez@gmail.com Телефони: 011/226-13- 57 064/21-99- 825 064/181-86-35
priroda i drustvo 3 naslovna

Збирка задатака за наставни предмет Природа и друштво за трећи разред
основне школе представља збирку задатака радног карактера, подељену на
седам тематских целина: Мој завичај, Нежива природа, Веза живе и неживе
природе, Кретање у простору и времену, Наше наслеђе, Материјали и њихова
употреба и Људске делатности. На тај начин остварује се и циљ наставног
предмета Природа и друштво за III разред основне школе.
Збирка задатака за наставни предмет Природа и друштво за III разред
основне школе својим садржајем доприноси и подстиче остваривање
задатака наставног плана и програма из предмета Природа и друштво
Активним стваралачким и истраживачким приступом код ученика се
развијају основни научни појмови из природних и друштвених наука.
Упућују се на стицање елементарне научне писмености и њене
функционалне применљивости.
Задаци су дати тако да сваки ученик може да напредује у складу са својим
когнитивно-развојним способностима и интересовањима, јер омогућавају
избор различитих активности и садржаја.
Посебним знацима обележени су задаци за рад у пару, групни рад и задаци
за посебно заинтересоване ученике. У оквиру сваке наставне теме и уже
наставне целине, заступљени су задаци према нивоима сложености, односно
према ономе шта ученици могу и шта знају да ураде на основном, средњем и
напредном нивоу, што одговара стандардима у образовању.
Збирка задатака за наставни предмет Природа и друштво за III разред
основне школе богата је квалитетним и занимљивим илустрацијама
Уз Збирку задатака за наставни предмет Природа и друштво за III разред
основне школе приложени су и нови контролни задаци који учитељима могу
послужити за проверу наученог.

Овде можете погледати неке странице збирке:
Природа и друштво 3 разред.

Back To Top